2nd smoke

Tomato 8-17-13.JPG

Tomato 8-17-13.JPG
2nd smoke, Aug 17, 2013